Fanni o‘qitishdan maqsad –  talabalarda vokal    ijrochiligi   fani   bo‘yicha   kuylash mahorati      bo‘yicha     tasavvurlarni,    dinamik    ijro,   talaffuz,   diksiya   borasidagi tushunchalarni boyitish, akademik vokal hamda an’anaviy vokal ijro  bo‘yicha kuylash, talabalarda ya’ni ovoz apparatining tuzilishi va uni  boshqarish,  vokal   va  zamonaviy musiqa to‘g‘risidagi asosiy tushunchalar   bo‘yicha   metodik   ko‘rsatmala r berishdan iborat.